นักนิเทศศาสตร์ในอนาคต

มาตรฐาน

นักนิเทศศาสตร์ในอนาคตจะต้องประสบกับสภาพการณ์ที่แตกต่างไปจากที่เราได้พบเห็นในปัจจุบันมากโดยเฉพาะก็คือการก้าวไปสู่ความเป็นสากลของประเทศ และการใช้ระบบไอทีในด้านต่างๆอย่างกว้างขวาง ดังนั้นนักนิเทศศาสตร์จะต้องรีบเร่งปรับตัวเอง และต้องรีบปรับให้เร็วด้วย

การปรับตัวเองนี้มีทั้งการรู้จักใช้ระบบไอทีอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการใช้อุปกรณ์ง่ายๆอย่างเช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้นยังจะต้องปรับปรุงและสร้างนิสัยตัวเองใหม่เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด

โลกในอนาคตเป็นโลกที่ประเทศไทยจะต้องประสบกับการแข่งขันอย่างรุนแรงจากประเทศต่างๆที่กำลังมีเศรษฐกิจเติบโตดีขึ้นทุกวัน คนไทยทุกคนรวมทั้งนักนิเทศศาสตร์ด้วยจะต้องเข้าใจความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และจะต้องกล้าที่จะปรับตัวให้รับกับความเปลี่ยนแปลงด้วย ผู้เขียนเชื่อว่าที่เป็นงานสำคัญที่สุดของนักนิเทศศาสตร์ก็คือ การเป็นตัวแทนของความเปลี่ยนแปลง หากนักนิเทศศาสตร์ทำได้ดีก็เชื่อว่าคนไทยจะสามารถปรับตัวตามไปได้ดีด้วย

โฆษณา

การปรับตัวของนักข่าว ยุค ICT

มาตรฐาน

ปัจจุบันนี้ประเทศต่างๆส่วนใหญ่ในโลกได้ก้าวสู่ยุคไอที มากบ้างน้อยบ้างสุดแท้แต่ระดับความก้าวหน้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยทั่วไปแล้วการจะกล่าวว่าประเทศในยุคเศรษฐกิจแบบใดนั้นนิยมพิจารณากันว่าคนส่วนใหญ่ทำงานในด้านใด เช่น หากคนส่วนใหญ่ของประเทศยังเป็นเกษตรกร ก็จะกำหนดให้ประเทศนั้นยังอยู่ในยุคเศรษฐกิจเกษตร หรือสังคมเกษตร หากคนส่วนใหญ่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตก็กำหนดให้ประเทศนั้นอยู่ในยุคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสังคมอุตสาหกรรม และหากคนส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ คือ ทำงานโดยใช้ความรู้ยิ่งกว่าใช้แรงงานแล้วก็นิยมกำหนดว่าประเทศนั้นอยู่ในสังคมสารสนเทศ หรือ อาจจะเรียกย่อๆว่าอยู่ในยุคไอที (Information Technology, IT)

เริ่มต้นกับ WordPress

มาตรฐาน

WordPress.com เป็นหนึ่งในหลาย ๆ เว็บไซด์ที่ให้บริการ Blog ซึ่ง Blog ก็คือพื้นที่สาหรับเขียนข้อความหรือเรื่องราวต่าง ๆ โดยเจ้าของ Blog สามารถเข้าไปใช้งานหรืออัพเดทข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอเพียงสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เท่านั้น และผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เท่าที่เจ้าของบล็อกอนุญาต